Idrett årsstudium - avsluttet 2019

basket

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forståelse for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av idretter og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg. Alta er idrettsbyen i Finnmark og byr på et rikt og variert idrettsmiljø, med gode rammer for å utfolde seg i mange idretter, både tradisjonelle og mer utfordrende idretter. For studenter i området Narvik og Storslett vil det være mulig å studere idrett i Alta med noe lokal undervisning, noe nettstøttet undervisning og noen samlinger i Alta. 


Beskrivelse av studiet

Idrettshøgskolen tilbyr årsstudium i idrett i Alta og Tromsø. Under forutsetning av nok søkere vil studiet i Alta tilby undervisning for studiegrupper i Narvik og Storslett. For disse gruppene er studiet organisert som en kombinasjon av nettstøttet undervisning, lokal undervisning i Narvik og på Storslett og felles undervisning for alle studentene på programmet på samlinger i Alta. For studenter i Alta gis det ukentlig undervisning på campus.

Årsstudiet kan tas som første del i et bachelorstudium og studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i Alta eller Tromsø. Ved opptak vil studenter få årsstudiet innpasset i bachelorgraden.

Studiet inneholder det studieforberedende emnet ex fac-idrett samt en innføring i trenings- og bevegelseslære med basistrening, idrettspedagogikk, idrettspsykologi og praktiske idretter. Studiet har lik oppbygging ved begge studiesteder, og innebærer bruk av nettstøttet undervisning.

oppbygning av studiet

Hva lærer du?

Kunnskap:

 • Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn
 • Beskrive relevante metoder innen forskning rettet mot idrett og fysisk aktivitet
 • Identifisere faktorer som påvirker menneskers fysiske aktivitet og den idrettslige prestasjonsevne
 • Redegjøre for ulike former for fysisk aktivitet og trening
   

Ferdigheter

 • Veilede og formidle kunnskap innen idrett, trening og fysisk aktivitet.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening på ulike nivå
 • Utøve ferdigheter i et utvalg idretter
   

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i idrettens samfunnsmessige betydning
 • Være opptatt av sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett
 • Ta i betraktning idrett og fysisk aktivitet i et helseperspektiv
 • Vise forståelse for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper

Undervisning og eksamen

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer, nettstøttet undervisning og selvstudium.

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og studentaktivitet. Det vil være minimum fire samlinger i Alta for studiegrupper i Narvik og Storslett. Mye av undervisning vil være nettstøttet. I tillegg vil det være studentaktiv læring i de lokale studentgruppene.

Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil på egen hånd løse oppgaver, både individuelt og ved hjelp av samarbeidslæring i grupper.

I studiet inngår mye praktiske læringsaktiviteter der egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming er sentralt. Studentene skal kunne tilegne seg og utøve ulike idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. Læringsaktivitetene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form. Gjennom erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom idrett.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. Deltagelse på samlinger i Alta vil være obligatorisk. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.


Klikk for mer info om studiet

NB: Ikke nok søkere for egen Nord-Troms gruppe

SAMARBEIDSPARTNERE