BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse

Viktig info om BED-emner:
Alle emner/fag med studiekode "BED" eller "BED-NETT" kan tas alene eller som del av halvårs/helårsstudie, og kan senere flettes inn i bachelor økonomi og administrasjon. 
NB: emnet BED-2044NETT starter undervisning i høstsemesteret, men går over to semestre. Det vil si at du ikke kan søke på dette emnet for det kommende vårsemesteret!

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. For å ta dette emnet må man tilhøre programmet "prosjektledelse, nettbasert".

Innhold

I dette emnet skal studentene vise at de er i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter som er opparbeidet i fagene BED-2042NETT (Prosjektstyring) og BED-2043NETT (Prosjektledelse) til å skrive en akademisk oppgave som analyserer et reelt avsluttet prosjekt. Dette skal bidra til å dyktiggjøre studentene i å lede prosjekter og til å arbeide i prosjektteam i privat og offentlig virksomhet. Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter.

Målgruppe og opptakskrav:

Emnet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. 
Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse, men forutsetter at man er deltager i programmet "Prosjektledelse, nettbasert".*
Emnet har oppstart på høsten og innlevering av prosjektoppgaven på våren.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • ha kjennskap til begreper og metoder som brukes i akademisk oppgaveskriving
 • ha kunnskap om forholdet mellom problemstilling og metodisk valg ved oppgaveskriving
 • ha kjennskap til grunnleggende datainnsamlingsmetoder og analyser
 • ha kunnskap om fagetiske prinsipper knyttet til oppgaveskriving og innsamling av empiri

Ferdigheter:

 • kunne reflektere over og formulere konkrete problemstillinger knyttet til prosjektfaglige tema
 • kunne gjennomføre enkle datainnsamlinger og analyser
 • kunne foreta vitenskapelige vurderinger av gjennomførte prosjekter
 • kunne presentere analyser av prosjekter på en vitenskapelig måte

 Generell kompetanse:

 • være i stand til å arbeide i team for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektrelaterte arbeidsoppgaver i tråd med fagetiske krav og retningslinjer.
 • kunne anvende sin kunnskap i prosjektstyring og -ledelse til å utforme og vurdere prosjektfaglige problemstillinger
 • være i stand til å formidle og drøfte prosjektfaglig stoff på en vitenskapelig måte som kan bidra til utvikling av god praksis

Hva Nord-Troms Studiesenter kan tilby

Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Tilgang til studierom på hvert enkelt studiebibliotek i alle kommunene.
Lokal eksamen.

SAMARBEIDSPARTNERE