BED-2043NETT Ledelse av prosjekt

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.

Viktig info om BED-emner:
Alle emner/fag med studiekode "BED" eller "BED-NETT" kan tas alene eller som del av halvårs/helårsstudie, og kan senere flettes inn i bachelor økonomi og administrasjon. 

Innhold

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det legges vekt på å utvikle kunnskap som øke kandidatens forståelse av det å lede flerfaglige team i ulike omgivelser.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal etter gjennomført emne:

• ha bred kunnskap om sentrale begreper, teorier, prosesser og utfordringer knyttet til prosjektledelse gjennom å arbeide med ulike tema relatert til organisering av arbeidsoppgaver og ledelse av menneskelige ressurser i prosjekt

• ha bred kunnskap om hvordan ledelse påvirkes av kontekst, hva det innebærer å lede og jobbe sammen i team samt betydningen av kommunikasjon i prosjekt

• ha bred kunnskap om prosjektledelse som fag, herunder etiske betraktninger, fagets historie, og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

• forstå og beherske sentrale begreper i faget og bruke disse for å drøfte og løse problemstillinger knyttet til formidling og utøvelse i faget

• reflektere over etiske utfordringer knyttet til ledelse av, og deltakelse i, prosjektteam

• bruke teori for å reflektere over hvilken type ledelse som egner seg for ulike situasjoner og prosjektfaglige problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten skal etter fullført emne kunne:

• vurdere og ta beslutninger knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekt, herunder vurderinger og beslutninger knyttet til etikk, sammensetning av kompetanse i prosjektteam, intern og ekstern kommunikasjon og læring i prosjekt

• bruke sin kunnskap om ledelse av mennesker i prosjekt til å utøve verdiskapende prosjektledelse på en måte som ivaretar og utvikler de menneskelige ressursene i prosjekter

• formidle og utveksle prosjektfaglig kunnskap og erfaringer på måter som kan bidra til etablering av etisk forsvarlig og godt tilpasset prosjektledelse

Hva Nord-Troms Studiesenter kan tilby
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Tilgang til studierom på hvert enkelt studiebibliotek i alle kommunene.
Lokal eksamen.

SAMARBEIDSPARTNERE