BED-2003 Foretaksstrategi

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.

Viktig info om BED-emner:
Alle emner/fag med studiekode "BED" eller "BED-NETT" kan tas alene eller som del av halvårs/helårsstudie, og kan senere flettes inn i bachelor økonomi og administrasjon. 

Innhold

Modulen vil inneholde følgende elementer:

  • Gi en introduksjon til strategibegrepet, hva som kjennetegner foretaksstrategier og elementene i strategisk ledelse.
  • Gi studentene metoder og verktøy for strategisk analyse. Dette inkluderer nyere forskning og modeller innen strategisk ledelse med spesiell vekt på strukturanalyser, strategiske gruppeanalyser og verdikjedeanalyser.
  • Forståelse av beslutninger og beslutningsprosesser relatert til utviklingen og implementeringen av foretaksstrategier. Dette inkluderer bedriftens strategiske valgmuligheter og kriterier for valg av strategier.
  • Hvordan foretaksstrategier kan implementeres i bedrifter. Dette inkluderer ressursallokering og organisering og ledelse av bedriftens ressurser for effektiv implementering av de valgte strategiene.

Hva lærer du?

KUNNSKAP

  • ha bred kunnskap om teoretiske modeller for strategisk analyse, strategiske muligheter for en organisasjon og iverksetting av strategi i praksis
  • kjenne til sentrale perspektiver og antakelser i strategifaget, og forstå hvorfor ny kunnskap er nødvendig når omgivelser og samfunn forandrer seg

FERDIGHETER

  • kunne bruke sentrale strategiske verktøy til å identifisere viktig informasjon og analysere en organisasjons interne ressurser og sentrale markeds- og omgivelsesforhold
  • kunne anvende strategiske analyseresultater til å trekke implikasjoner for valg av strategi og på en reflektert måte evaluere analyseresultater så vel som strategiske valgmuligheter.

GENERELL KOMPETANSE

  • selv kunne utforme og evaluere forslag til strategi basert på strategiske analyseverktøy og integrerte kunnskaper og ferdigheter fra de øvrige økonomisk-administrative fagområdene
  • kunne delta i strategiprosesser, formidle strategisk innsikt og inngå i dialog med ulike interessenter for derigjennom å ivareta samfunnsansvar og etikk så vel som langsiktig lønnsomhet.
Hva Nord-Troms Studiesenter kan tilby
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Tilgang til studierom på hvert enkelt studiebibliotek i alle kommunene.
Lokal eksamen.

SAMARBEIDSPARTNERE