BED-1002 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OG ANALYSE

Vinter

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.

Viktig info om BED-emner:
Alle emner/fag med studiekode "BED" eller "BED-NETT" kan tas alene eller som del av halvårs/helårsstudie, og kan senere flettes inn i bachelor økonomi og administrasjon. 
 
Innhold
• Grunnleggende regnskapsforståelse
• Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
• Avslutning av regnskapet
• Innføring i årsregnskap
• Vurdering av eiendeler og gjeld
• Regnskapsføring og skatt
• Kontantstrømoppstilling
• Regnskapsanalyse
 
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
 

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om regnskapets oppbygging, standard kontoramme- og plan.
 • Kandidaten kjenner til transaksjonsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og andre grunnleggende regnskapsprinsipper.
 • Kandidaten kjenner til grunntrekkene i norsk og internasjonal regnskapsrapportering.
 • Kandidaten har kunnskap om finansregnskapets formål og formålet regnskapets omfattende regulering, samt dens historiske utvikling i samfunnet.
 • Kandidaten kjenner til lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og gjeld, og av inntekter og kostnader.
 • Kandidaten kjenner til sammenhengen mellom regnskap og skatt.
 • ​Kandidaten kjenner til reglene rundt internasjonal regnskapsrapportering.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan utføre avskrivninger og øvrige periodiseringer og avsetninger i regnskapet.
 • Kandidaten kan utarbeide kontantstrømoppstillingen for bedrifter med utgangspunkt i resultat- og balanseoppstilingen.
 • Kandidaten kan utføre regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet.
 • Kandidaten kan presentere resultat og balanse etter regnskapsloven.
 • Kandidaten behersker å beregne merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og skattebetaling.
 • ​Kandidaten kan beregne skatteposter som utsatt skatt, skattekostnad og betalbar skatt.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle bedriftens evne til verdiskapning og lønnsomhet, samt bedriftens finansieringsstruktur.
 • Kandidaten har innsikt i regnskapsfaglige etiske problemstillinger.
 • Kandidaten kan formidle bedriftens evne til å generere kontanter.
 • ​Kandidaten kan fagterminologi og kan formidle synspunkter til andre fagpersoner.

 

 
Hva Nord-Troms Studiesenter kan tilby
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Tilgang til studierom på hvert enkelt studiebibliotek i alle kommunene.
Lokal eksamen.

SAMARBEIDSPARTNERE